معرفی کتاب

«رشد و تغییر به انرژی نیاز دارد».

«جایی که اشتیاق فراوان نباشد، چیزهای جدید کمی شکل میگیرند».

«بین واقعیتها و حقیقتها یک دنیا فاصله است. معمولاً واقعیتها هستند که مانع دیدن حقیقت میشوند».

اینها نمونه ای از جملاتی هستند که در ورق زدن کتاب رقص تغییر با آنها مواجه میشویم.

کتاب، نوشته پیتر سنگه است که به گفته مجله بیزینس استراتژی، یکی از 24 نفری است که بیشترین تأثیر را در تحول استراتژی کسب و کار در صد سال اخیر از خود به جا گذاشته اند.

اگر چه حوزه مورد بحث این کتاب، بیشتر به تغییرات سازمانی مربوط است، اما در بخشهای پایانی، ده چالش عمده در برابر تغییر مطرح شده اند که هم در حوزه تغییر فردی هم در حوزه تغییر سازمانی حائز اهمیت بوده و می بایست مورد توجه قرار گیرند.

نداشتن زمان کافی برای تغییر، ترس از ناشناخته ها، فاصله بین دانستن و عمل کردن، و فاصله گرفتن از کسانی که تغییر نکرده اند از جمله مواردی هستند که به عنوان چالشهای پیش روی تغییر، در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

کتاب تحت نظارت دکتر مشایخی، ترجمه و توسط انتشارات آریانا به بازار عرضه شده است.

/ 0 نظر / 51 بازدید