کتابی برای خواندن

قرار بوده و هست که گهگاه در این وبسایت، کتابهایی برای مطالعه پیشنهاد شود.

کتابی که این بار معرفی میکنیم چندان غریب نیست. چند ماه پیش با درگذشت استیو جابز، کتابهای زیادی از زندگی او منتشر شد و حتی کسانی که با او یک شام هم خورده بودند، کتابهای قطور درباره خاطراتشان از استیو منتشر کردند.

در ایران هم، به سنت همیشگی، ما ایرانیان احساسی بیش از آمریکاییان برای او عزاداری کردیم (این شامل خود گروه مهارتهای فردی هم میشود که یک جلسه Followup را به او اختصاص داد!)

از میان کتابهایی که در ایران منتشر شده، تنها یکی از آنهاست که تألیف آن به درخواست شخص استیو جابز انجام شده و متن با هماهنگی کامل با وی تنظیم شده و الگوی مصاحبه ها و گفتار کتاب به شکلی است که میتواند برای آشنایی با مدل ذهنی استیو جابز مفید باشد.

این کتاب را والتر ایزاکسون نوشته و مهدی ابراهیمی ترجمه کرده و انتشارات صانعی منتشر کرده است. به نظر میرسد این کتاب در مقایسه با سایر کتابهای مشابه در مرتبه ای بالاتر قرار داشته باشد.

از آنجا که طرح روی جلد اکثر کتابهای مربوط به استیو جابز، مشابه است پیشنهاد میکنم در هنگام تهیه، به نام نویسنده توجه داشته باشید.

/ 0 نظر / 112 بازدید